Kierownik na budowie

Kierownik budowy jest samodzielnym decyzyjnie przedstawicielem wykonawcy na budowie, zarządzającym pracami i koordynującym ich całość. Działa on na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (zwłaszcza rozdziału 3, określającego prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) oraz dalszych przepisów wykonawczych.
Lista praw i obowiązków kierownika została przedstawiona w ustawie, nie ma ona jednak charakteru zamkniętego. Podstawowe zadania kierownika dotyczą: prowadzenia dokumentacji budowy, zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowania budowy i kierowania nią, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Ustawa określa także prawa i obowiązki inwestora budowy. Przede wszystkim: opracowanie projektu budowlanego (zadanie zlecane architektowi), zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wykonywanego przez kierownika budowy), zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych (a więc uczestnictwo w całym procesie budowy) oraz w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Każda budowa musi mieć prowadzony dziennik budowy, który zostaje założony jeszcze przed rozpoczęciem prac. Do jego prowadzenia zobowiązany jest kierownik budowy, lecz wpisy mogą wprowadzać także inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i uprawnieni geodeci. Jego szczegółowe prowadzenie jest ważne, ponieważ potwierdza wykonanie poszczególnych robót, zgodnie z przepisami prawa oraz pozwoleniem na budowę. Do obowiązków kierownika budowy należy również zamieszczenie informacyjnej tablicy budowy (zawierającej m.in. pozwolenia na budowę, dane inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, projektantów) oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Udostępnij: